Toekoms van mediese versekering bekyk

Toekoms van mediese versekering bekyk

Deur Jean-Pierre Potgieter.jean pierre potgieter

‘n Groot probleem waarmee Suid-Afrikaanse huishoudings baie te doen kry, is mediese versekering. Daar is in die algemeen nie genoeg geld beskikbaar om mediese uitgawes te dek of voorsiening daarvoor te maak nie. Baie huishoudings het nie siekefondse nie, terwyl ander wat wel het, meen hulle kry nie waarde vir hul geld nie.

‘n Beweging is onlangs in Suid-Afrika begin om ‘n Nasionale Mediese Fonds tot stand te bring. Die konsep is deur verskeie kommissies voorgestel, maar het nooit gerealiseer  nie. Die hoofdoel van so ‘n beweging is om aan alle burgers toegang tot basiese gesondheidsorg te verleen, selfs in gevalle waar hulle dit nie kan bekostig nie.

Die reg op toegang tot gehaltegesondheidsorg en sosiale eenheid is waarop die beoogde stelsel gegrond is. ‘n Aspek van die beweging is dat bydraes tot die fonds op elke persoon se individuele inkomste gegrond is, dus sal almal verskillende bydraes lewer.

Die regering sal ‘n fonds moet stig waarin alle mediese bydraes deur lede geplaas sal word, welke geld aangewend sal word om in die mediese behoeftes van alle burgers te voorsien. Almal sal dan ook verplig wees om aan die voorgenome beweging deel te hê.

Ons huidige mediese stelsel is nie op peil om die voorgenome Nasionale Mediese Fonds suksesvol in werking te stel nie en daar sal drastiese verbetering moet plaasvind. Bestaande mediese dienste sal hervorm moet word om die fokus te plaas op gemeenskapsuitreike op drie vlakke: in streek-, skool- en munisipale gebiede.

Die oorspronklike voorstel was dat inwerkingstelling van ‘n Nasionale Mediese Fonds oor ‘n tydperk van 14 jaar sou plaasvind deur eerstens op huidige onderbediende gebiede soos informele nedersettings en landelike gebiede te fokus. Die tydperk vir die voorgenome planne sal verleng moet word weens die hewige impak wat die voordurende stakings in die arbeidsektor op die ekonomie plaas.

Die voorgenoemde fonds het voordele en nadele. Die belangrikste voordeel is burgers sal altyd mediese behandeling ontvang ongeag hoe ernstig hul siektetoestand is. Daar is geen diskriminasie op grond van iemand se geldelike vermoë nie.

‘n Nadeel is dat die Nasionale Mediese Fonds verpligtend sal wees en mense wat reeds aan ‘n siekefonds behoort, sal gevolglik dubbele betalings moet maak.

In die lig van die bogenoemde bly daar onsekerheid oor wat die toekoms vir so beweging sal inhou en of dit susksesvol sal wees.

0

You May Also Like